0
0:-
Produkt lagd i inköpslista
Inköpslista
Totalt (exkl moms):
0:-
Totalt (inkl moms):
0:-

Vår personuppgiftspolicy

VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Carovin AB org nr: 556672-8670 Oenoforos AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med tjänsten som erbjuds: inköp av produkter, fakturering mm. Carovin AB ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här personuppgiftspolicyn beskriver Carovin AB behandling av dina personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att Carovin AB hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras 
till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Carovin AB verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m.
Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till Carovin AB. Information om hur du kontaktar Carovin AB finns under rubriken ?Kontaktuppgifter? nedan.

VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER, DEN LAGLIGA GRUNDEN, VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH LAGRINGSPERIODEN. 

Ändamål          
För att administrera användarkonto och för att kunna skicka erbjudanden till dig, för att förbättra vår service.
Behandlingar som utförs
Nyhetsbrev, vintips, tävlingar, inbjudningar till vinmässor och vinprovningar. Kategorier av personuppgifter

Namn
Kontaktuppgifter
Personnummer
Adress
Köphistorik
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Vi samlar in information som du uppgett genom att du i kommunikation med oss själv uppgett dina kontaktuppgifter samt inhämtning från upplysningsföretag. Vi samlar även in information som vi får 
när du använder vår hemsida genom cookies.
Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Endast anställd personal hos Oenoforosgruppen. 

Laglig grund: Berättigat intresse  

Automatiserat beslutsfattande: Nej, denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte tillhandahålla tjänsten. Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på info@carovin.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas så länge som vi bedömer att du är intresserad av att ta emot utskicken. Vi kommer årligen att skicka dig en påminnelse och fråga om du fortfarande är intresserad av att ta emot utskick. Du kan också när som helst avregistrera från utskicken genom att använda den länk som finns i utskicken. Om du avregistrerar kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. 


MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra
den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer, reklambyråer, m.m. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES
(ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.


DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du äger rätt att:
- begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag).

- att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;

- invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;

- få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och

-Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst kontakta Carovin AB via info@carovin.se och få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära
att vi inte kommer att kunna tillhandahålla tjänsten till dig. 


SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som enligt branschstandard är skyddade mot intrång med brandvägg och lösenord.

För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som medarbetare lämnar kan
vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till Bolagets servrar.

Våra medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet, denna personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.


 ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Carovin AB förbehåller sig rätten att revidera denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av personuppgiftspolicyn. Om Carovin AB gör några ändringar i personuppgiftspolicyn kommer Carovin AB att publicera dessa ändringar på www.oenoforos.se. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. 


KONTAKTINFORMATION

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:

Carovin AB, org. nr 556672-8670
Kontaktuppgifter: info@carovin.se
Adress: Karlavägen 108, 
SE-115 26 Stockholm, Sweden
Telefonnummer: 08 505 515 00

Personuppgiftspolicyn antogs den 25 maj 2018.


Välkommen till Carovin AB Sidan innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som har fyllt 25 år. Jag har fyllt 25 år